Artikel 1: Definities
a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: Reflexy Onderzoek, zijnde een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
c. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtnemer, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Reflexy Onderzoek alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij Reflexy Onderzoek partij is.
b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
c. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit.

Artikel 3: Offertes
a. Alle door Reflexy Onderzoek verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van Reflexy Onderzoek die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke.
b. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en
koerierskosten.

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen
a. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
– hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen aan de opdrachtgever;
– hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
b. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer aan de opdracht en de daaraan verbonden condities gebonden.
c. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
d. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
e. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden kunnen vervallen.

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden
a. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
b. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van Reflexy Onderzoek) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.
c. Reflexy Onderzoek is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel vermelde.

Artikel 6: Inschakeling derden
Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7: Prijzen
Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Reflexy Onderzoek, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in euro’s.

Artikel 8: Bemiddelingswerkzaamheden
Indien Reflexy Onderzoek bemiddelingswerkzaamheden verricht is zij op geen enkele wijze partij bij de tot stand gebrachte overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde noch op enigerlei wijze aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden uit die tot stand gebrachte overeenkomst geleden schade.

Artikel 9: Advieswerkzaamheden
a. Reflexy Onderzoek verricht werkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
b. Reflexy Onderzoek is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar werkzaamheden of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Artikel 10: Gebruik klantnamen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Reflexy Onderzoek namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van Reflexy Onderzoek.

Artikel 11: Auteursrecht
a. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.
b. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
c. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden
a. Betaling van de facturen van Reflexy Onderzoek dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 28 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
b. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
c. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.
d. Door Reflexy Onderzoek geleverde diensten en producten blijven eigendom van Reflexy Onderzoek totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Artikel 13: Opschorting
a. Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling van deze algemene voorwaarden in verzuim is gekomen is Reflexy Onderzoek gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Reflexy Onderzoek gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 14: Reclame
a. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van Reflexy Onderzoek dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen bij aangetekend schrijven bij Reflexy Onderzoek te worden ingediend.
b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Reflexy Onderzoek geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is Reflexy Onderzoek niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.
c. Indien een reclame of klacht door Reflexy Onderzoek wordt erkend zal Reflexy Onderzoek, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Reflexy Onderzoek op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
b. De aansprakelijkheid van Reflexy Onderzoek is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. Reflexy Onderzoek is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.
c. Reflexy Onderzoek is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen.
d. Reflexy Onderzoek wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

Artikel 16: Annulering
Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Reflexy, Onderzoek gehouden te vergoeden:
– hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
– hetzij de overeengekomen vergoeding

Artikel 17: Wijziging en ontbinding
a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen bevestigd, worden overeengekomen.
b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.

Artikel 18: Opeisbaarheid
a. De vorderingen van Reflexy Onderzoek op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
b. In de hiervoor genoemde gevallen is Reflexy Onderzoek bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 19: Overmacht
Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Reflexy Onderzoek gevergd kan worden, is Reflexy Onderzoekgerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 20: Geheimhouding en beveiliging

a. Reflexy Onderzoek is verplicht de van de Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens geheim te houden.
b. Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en informatie betreffende Opdrachtgever aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werden verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, tucht- of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
c. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
d. Reflexy Onderzoek neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
e. Voor het verzamelen van vragenlijstdata beschikt Reflexy Onderzoek over de licentie van Survalyzer. Klik hier voor informatie over de softwarebeveiliging Survalyzer.
f. Voor de databewerking en -analyse worden data opgeslagen op een interne beveiligde server. Een back-up wordt periodiek uitgevoerd.

Artikel 21: Toepasselijk recht
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
Aldus opgesteld te Tilburg op 10 juni 2008